Loading...

Strefa Klienta

Zapoznaj się z naszą ofertą

Czynności Notarialne – notariusz dokonuje szeregu czynności notarialnych określonych zgodnie z prawem o notariacie

Dokumenty

Pytania

Cennik

Obrót nieruchomościami w tym w szczególności między innymi

 • umowy sprzedaży nieruchomości (oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – tj. ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości)
 • umowy darowizn nieruchomości (oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – tj. ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości)
 • umowy zamiany
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy dożywocia
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowy deweloperskie
 • umowy przeniesienia własności lokalu będącego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, co do którego członkowi spółdzielni przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu we własność)
 • umowy przeniesienia własności lokalu będącego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, co do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność)
 • oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert
 • przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie wierzytelności
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie służebności na nieruchomości
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 151 Kodeksu cywilnego
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego
 • umowy przeniesienia własności w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego - tzw. umowy „datio in solutum”
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości (w tym umowy warunkowe) i umowy przenoszące własność nieruchomości w ich wykonaniu
 • umowy przedwstępne (np. sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności)
 • oświadczenia o ustanowieniu i oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • ustanowienia i zmiany zarządu nieruchomością (w tym zarządu we wspólnotach mieszkaniowych)
 • umowy o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej pomiędzy współwłaścicielami (tzw. umowy quod usum)
 • umowy dotyczące przebudowy budynku wspólnoty mieszkaniowej i zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych

Prawo spadkowe w tym między innymi

 • sporządzenie testamentu (w tym testamentu z: zapisem windykacyjnym lub zwykłym, poleceniem, podstawieniem, wydziedziczeniem, wyznaczeniem wykonawcy testamentu)
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu
 • oświadczenia o przyjęciu prostym albo z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzuceniu spadku
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • umowy o dział spadku
 • umowy zbycia spadku, udziału w spadku lub przedmiotów wchodzących w skład spadku
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)
Prawo handlowe w tym między innymi

 • umowy spółki z.o.o., spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej
 • statuty spółki SKA, S.A., Spółki Europejskiej (SE)
 • zmiany umowy oraz statutu spółki
 • protokół z przebiegu zgromadzenia wspólników sp. z o.o.
 • protokół z przebiegu walnego zgromadzenia spółek SKA i S.A., SE
 • protokoły Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych
 • poświadczenia własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
 • oświadczenia wspólnika o objęciu udziałów lub akcji w spółce
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów lub akcji
 • przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
 • wszelkie czynności związane z przekształceniem spółki, podziałem spółki oraz łączeniem spółek

Prawo rodzinne w tym między innymi

 • majątkowe umowy małżeńskie (umowa rozdzielności majątkowej, umowa rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, umowa rozszerzająca wspólność ustawową majątkową małżeńską)
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
 • zgoda na dokonanie czynności prawnej przez małżonka
 • oświadczenia o potwierdzeniu czynności dokonanej przez jednego z małżonków
Fundusze inwestycyjne

 • statuty funduszy inwestycyjnych
 • zmiany statutów funduszy inwestycyjnych
 • protokoły ze Zgromadzeń Inwestorów
 • inne czynności: poświadczenia podpisów, dokumentów, itd.

Inne czynność w tym między innymi

 • pełnomocnictwa
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego co do zapłaty określonej kwoty lub co do obowiązku wydania rzeczy
 • protesty czeku lub protesty weksla
 • poświadczenie kopii dokumentu z okazanym oryginałem
 • poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie
 • poświadczenie pozostawania przy życiu lub pozostawania w określonym miejscu
 • przyjęcie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych do depozytu notarialnego
 • protokoły stawiennictwa lub niestawiennictwa
 • protokoły potwierdzający treść strony internetowej
 • protokoły z odczytania sms
 • inne protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne
 • umowy spółki cywilnej
 • oświadczenia o ustanowieniu fundacji
 • statuty fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
 • protokoły walnych zgromadzeń spółdzielni
 • akty założycielskie uczelni niepublicznej
 • ugody pozasądowe
 • wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych
 • projekty aktów notarialnych
 • inne umowy i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

Dodatkowe informacje

Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Elektronicznego poświadczenia nie opatruje się pieczęcią notariusza.

Notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych.

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.

Notariusz sporządza Europejskie poświadczenie spadkowe, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107, z późn. zm.) do czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego stosuje się odpowiednio przepisy o sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.

Ponadto Notariusz poświadcza:

 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych.

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.